Полезна информация

Vivacom е вписан като застрахователен брокер в публичния регистър по чл.30, ал. 1, т.12 от Закона за Комисията за финансов надзор с решение №1167-ЗБ от 25.08.2017 г., за което притежава удостоверение от председателя на Комисията за финансов надзор № 552-ЗБ/18.10.2022 г. за регистрация по чл.309, ал.1 от Кодекса за застраховането. Vivacom:

  • - няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи и не предоставя съвети въз основа на справедлив и личен анализ по чл.325а, ал.5 от КЗ, освен в случаите, когато ползвателят на застрахователни услуги не му възложи такъв изрично, когато и доколкото е приложимо; - не предоставя съвет относно разпространявания от него застрахователен продукт;
  • - не притежава участие, пряко или чрез свързани лица, повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател;
  • - няма застраховател или предприятие майка на застраховател, които притежават пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от неговите гласове в общото събрание или от неговия капитал;
  • - представлява ползвателя на застрахователни услуги;
  • - няма задължение, но има право да уведомява клиентите си – застраховани или застраховащи лица за необходимостта от подновяване на застрахователния договор, както и за извършването на каквито и да е действия по уреждането на претенция при настъпването на застрахователно събитие;
  • - възнаграждението на Брокера, което получава за извършваната от него посредническа дейност е под формата на комисионна, включена в застрахователната премия, и се дължи от съответния застраховател, с когото ще бъде сключен застрахователния договор;
  • - във връзка с чл.326 от Кодекса за застраховането, Брокерът информира ползвателите на застрахователни услуги, че приложимият закон спрямо застрахователния договор, е българският.
    В случай че клиент – застраховано или застраховащо лице има оплаквания във връзка с предоставяната от Брокера услуга, той може да подава жалби на следния адрес на Брокера: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 115И. Брокерът е длъжен да отговори на жалбата в срок до един месец от датата на постъпването й. Клиентът – застраховано или застраховащо лице може да подава жалби срещу Брокера пред КФН и други компетентни държавни органи. В случаите на неразрешен спор с Брокера, Клиентът – застраховано или застраховащо лице може да се обърне към секторната помирителна комисия по Закона за защита на потребителите.

Удостоверения от Комисия за Финансов Надзор
Open cookie bot settings